Gewest Antwerpen
Vrijdag 2018-02-23
Verslag GAV 22/02/2018

Na ontvangst of in kennisstelling hebben de effectieve leden/snookerclubs 7 kalenderdagen om schriftelijk te reageren.  Als er geen opmerkingen zijn of indien de opmerkingen zijn verwerkt kan het verslag worden beschouwd als voorlopig goedgekeurd.  Een bekrachtiging dient te gebeuren door de eerstvolgende AV/GAV.

1. Verwelkoming door de voorzitter
Om te beginnen heet de voorzitter iedereen van harte welkom. 
Hij geeft mee dat de VSF vzw Gewest Antwerpen het sportieve kader invult en BSA vzw zorgt voor de verwerking van de financiλn van de volledige werking binnen het gewest Antwerpen.
Er wordt overwogen om geen massamail meer te versturen voor de uitnodiging van een GAV omdat teveel reacties volgen van spelers die denken dat iedereen aanwezig moet zijn.

2. Controle aanwezigheden.
Na een korte begroeting worden de aanwezigheden genoteerd.  
Alle clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

3. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen.
Er werden geen opmerkingen ontvangen over het verslag van de vorige samenkomst.  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2017.
Vooreerst maakt de voorzitter volgende bemerkingen :
• Alle openstaande rekeningen van werkingskosten van voorbije seizoenen zijn ondertussen volledig afgerekend tijdens het kalenderjaar 2017.  Om steeds een correct jaarresultaat te kunnen zien is dit pas gebeurd na terugbetaling van fakturen van het beheerssysteem waarmee het gewest Antwerpen oorspronkelijk is gestart.
• Het gewest heeft op dit ogenblik nog een tegoed van 2.200,00 € van VSF voor rekeningen die betrekking hebben op de opstart van het huidige beheerssysteem van VSF.
• Uittreksel verslag RvB BBSA 27/10/2017 : “Vlaams-Brabant krijgt € 2000,00 en Antwerpen krijgt € 1750,00 (omdat Vl.-Br. de kosten gedragen heeft om de lichtbakken te gaan brengen en Antwerpen deze lichtbakken niet wou en/of kon recupereren). Beide bedragen worden ten laatste op 31 december 2018 betaald aan de betrokken gewesten.”  De gewestraad hoopt op solidariteit van het gewest Vlaams-Brabant en dat de afspraak volledig wordt nagekomen om bij de organisatie van het WK Jeugd in Mol alle kosten en baten evenredig te verdelen.
• Voor de organisatie van het WK te Mol is in 2017 nog 450,00 € voor verblijf ontvangen.
• Ontvangen werkingsgelden voor jeugdopleiding van 1.353,64 € moeten in 2018 nog worden afgerekend als de nodige stukken worden ontvangen.
• Alle clubs zullen nog een overzicht ontvangen van de situatie van de lidgelden van het lopende seizoen.
• Kris Keysers maakt een lijst op met forfaits bij tornooien nadat de wedstrijdtabel is opgemaakt.  Het reglement voorziet dat in dit geval minstens het inschrijvingsgeld dient betaald.
• Alle werkingsgelden van overkoepelende tornooien zijn ondertussen ook afgerekend.

De penningmeester bezorgt de aanwezigen een kopie van de jaarrekening waarna hij de kosten- en inkomstenplaatsen bespreekt.  Als er vragen worden gesteld geeft hij meer toelichting.  De gewestelijke Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2017 unaniem goed na een positief advies van de kascontroleurs Bjorn Kaerts (Limit), Bart Waerenborgh (BCE Mechelen) en Ismael Tafforeau (Mister 100).

5. Goedkeuring van de begroting 2018.
De begroting wordt door Glenn voorgelegd en ze is opgemaakt door vooral rekening te houden met de resultaten van de afgelopen seizoenen in combinatie met de vermoedelijk te ontvangen individuele lidgelden van 30,00 € per speler.
Na voorlegging en bespreking van alle kostenplaatsen en geplande inkomsten keurt de vergadering de begroting 2018 unaniem goed.

In de begroting zijn zeker niet alle plannen opgenomen omdat er nog geen of onvoldoende informatie is maar vooral omdat knopen nog niet zijn doorgehakt.  Op dit ogenblik heeft het gewest een meer dan deftig vermogen.  Om het lopende seizoen af te werken is er nog wel wat geld nodig voor o.a. de kampioenenhuldiging maar de gewestraad wil volgend seizoen zeker gericht acties beginnen plannen en uitvoeren waarvan zoveel mogelijk leden maar ook de uitbaters rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen genieten.  Voorbeelden die zeker zullen worden besproken zijn :
• De inschrijvingsgelden voor de Kampioenschappen van Vlaanderen door het gewest laten betalen,
• Het minimumbod van de GR verlagen en zeker voor de clubs die al vele jaren hun medewerking verlenen om deze organisaties te laten plaats vinden.  Een verlaging van de prijzenpot per tornooi kan voor de spelers teniet worden gedaan door een inleg van het gewest per tornooi of door een eindprijzenpot voor bvb. de top 8 van de eindranking van de tornooien.
• Het aanbieden van snookermaterialen met tussenkomst van het gewest (vb. uitschuifbare rests, snookersets 1G, …),
• Het gratis of met tussenkomst van het gewest aanbieden van opleidingen en coaching in groep en deels individueel voor alle categorieλn van de leden,
• Het aanschaffen van kleine en gemakkelijk verplaatsbare snookertafels om jongeren beter te kunnen bereiken (zie World Snooker).
Wat zeker niet zal worden gedaan is handelingen stellen waarbij wetten worden overtreden.

6. Kwijting bestuurders en toegetreden leden kastoezichters
Vervolgens wordt unaniem kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur / gewestraad en aan de kastoezichters.

7. Aanstelling kastoezichters.
Bjorn Kaerts, Ismaλl Tafforeau en Bart Waerenborgh worden aangesteld als kastoezichters voor het kalenderjaar 2018.  Bijkomende personen om deze taak waar te nemen kunnen zich uiteraard steeds aanbieden bij de gewestraad.
Het gewest Antwerpen zal opnieuw de verantwoordelijkheid op zich nemen om de boekhouding van VIV mee te controleren.

8. Verkiezing gewestraadsleden
Er zijn geen (schriftelijke) kandidaturen ontvangen.  Als gewestraadsleden worden bekrachtigd : Ignace Uytdenhouwen (voorzitter), Glenn Moons (Penningmeester), Kris Keysers en Rob Stynen.
Voorzitter GSC Antwerpen is Michael Draye en voorzitter GTC is Marc Lauwers.

9. Nieuws vanwege BBSA
• Er heerst al enige tijd een allesbehalve prettig klimaat waarin overkoepelend moet worden gewerkt.  De visie van de vertegenwoordigers van het gewest Antwerpen blijft dat eerst de brede basis van spelers & de snookersport centraal moeten staan bij het voeren van een beleid + dat alle regels en afspraken correct moeten worden nageleefd.  Te vaak wordt een ander gevoel verkregen maar de vertegenwoordigers van het gewest blijven de verdediging opnemen ook al zou het gewest Antwerpen alleen in haar visie komen te staan.
• Ignace heeft de meeste samenkomsten van BBSA niet kunnen bijwonen omdat deze op vrijdag worden gepland en dan is het onmogelijk om op tijd te kunnen komen vanwege de behandeling voor frozen shoulder die nu al 18 maanden duurt.
• Verslag 29/06/2017 :
Het gewest Antwerpen was voor de start van deze vergadering NIET op de hoogte van een voorstel tornooikalender, van de wijzigingen NR, BR en BK en van de toewijzing van tornooien.  Enorm belangrijke beslissingen zijn genomen toen Ignace in Thailand vertoefde en Marc volop ijs aan het verkopen was.  Voor de ondertussen vele bemerkingen wijst het gewest Antwerpen dan ook alle verantwoordelijkheid af want het heeft geen enkele inbreng gehad bij de beslissingen die zijn genomen.
Volgens dit verslag is er bij BR gekozen voor optie 3 hetgeen betekent dat 7.500,00 € aan prijzengeld wordt uitbetaald aan 32 spelers  en daarna wordt beslist om het inschrijvingsgeld op te trekken en 2.000,00 € extra in de prijzenpot te steken.  Dit is dus 9.500,00 € samen maar waarom staat er dan in het HR dat 10.610,00 € zal worden uitbetaald. 
Johan Heusdens, Nico De Vos en Steve Lambrechts vinden volgens het verslag dat een BK vooral kwaliteit moet zijn en geen kwantiteit.  De gewesten Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben al laten horen dat ze de visie en de beslissing erg betreuren.
• Verslag 29/07/2017 :
Een meerderheid binnen BBSA kiest ervoor om geen namen meer in verslagen te gebruiken.
Organisatie WDBS : World Disability Billiards Snooker ; basisinfo zie website.
• Verslag 27/10/2017 :
Rechtzettingen o.a. dossier Kevin Van Hove.
Waar een vergadering eerder heeft beslist om geen namen meer in verslagen te vermelden staat de naam Ignace Uytdenhouwen in dit verslag toch zeer vaak vermeld.
De voorzitter BBSA verklaart in dit verslag dat BBSA door 1 persoon wordt gemanipuleerd en iedereen weet wie hij bedoelt.
Situatie World Snooker Federation vs IBSF.
• De structuren van NR en BR zijn bij de start van het seizoen gewijzigd en er zijn teveel zaken vastgesteld waarbij reglementen van geen nut zijn, waar beslissingen zonder financieel plan worden genomen en het ergste waar bepaalde ingrepen ondertussen ook al onherstelbare schade hebben aangericht.
• De planning voor het BK 2018, dat opnieuw in Sint-Truiden zal plaats vinden, is gepubliceerd op de website van BBSA onder het menu kampioenschappen.
• Om een idee te hebben van de kosten bij de huidige werking van BBSA gedurende 1 jaar : BK 20.000,00 €, buitenlandse afvaardigingen 24.000,00 €, prijzengelden BR +10.000,00 €, prijzengelden & organisatie NR +7.500,00 €, ...
In een periode van 2 jaar is de verhouding inkomsten en uitgaven bij BBSA serieus vergroot.  In 2017 spreken we over een bedrag van mιιr dan 10.000,00 € t.o.v. 2015 die door enkele beleidsbeslissingen van BBSA aan de werking zijn onttrokken maar ZONDER dat er ook maar iets in de begroting was ingeschreven of dat er extra inkomsten werden gegenereerd.
Hamvraag is of een gemeenschap als geheel moet blijven opdraaien voor een onevenwicht van inkomsten en uitgaven of moeten de gebruikers misschien meer gaan betalen ???  Het meest eerlijke is dat er een systeem komt waarbij gebruikers meer gaan betalen zoals dit ook bij andere sportbonden gebeurt.

10. Nieuws vanwege VSF
• Freija Maebe, de secretariaatsbediende van VIV, heeft recent ontslag genomen en de persoon die daar het meeste nadeel van heeft is de voorzitter VSF.  Maandag 26 februari zijn de eerste gesprekken gepland om een zo geschikt mogelijke kandidaat te kunnen aanwerven.  Solliciteren kan nog tot 25 februari e.k.
• Corey Lapeige beheert de accounts van de sociale media.  Nieuwtjes, die de snookergemeenschap aanbelangen, kan u dan ook best aan hen blijven bezorgen om te verspreiden.  Het is gratis en kan snooker alleen maar meer aandacht bezorgen.
• De Vlaamse Kampioenschappen Teams zijn gepland op 5 en 6 mei 2018.
Ere-afdeling : 3 ploegen
1ste afdeling : 3 ploegen
2de afdeling : 3 ploegen
3de afdeling : 3 ploegen (top 2 afdeling 3 & nummer 1 afdeling 4) en voor het invullen van extra plaatsen wordt gekeken naar afdeling 3
De stand van de rangschikking op 25/04/2018 geldt.  Gelieve uw deelname te bevestigen aan
info@vsf-antwerpen.be TEN LAATSTE OP 27/04/2018 !!!
• De Individuele Vlaamse Kampioenschappen cadets, juniors, ladies, masters +40, masters +50 en masters +60 worden in snookerclubs afgewerkt en indien mogelijjk gebeurt dit op 1 dag.  Alles staat open voor inschrijving.
• Er is door de VSF verder in de mate van het mogelijke geοnvesteerd in de beheersmodule van Netque want automatisatie blijft een noodzaak en naar de toekomst toe kan dit de ‘werkers’ alleen maar meer ondersteunen zodat het vrijwilligerswerk een beetje ‘plezant’ blijft.
TER INFO : diegenen, die een steen willen blijven werpen naar Netque, zelfs op sociale media, moeten eens gaan beseffen dat ondertussen zeer veel onzin in de wandelgangen wordt verteld maar dat dit systeem ongelooflijk veel extra werk bespaart aan 4 gewesten + aan BBSA + voor rapporteringen door VSF + dat dit systeem niet in elkaar valt als er 1 persoon ophoudt een taak uit te voeren.
Er dienen inderdaad nog investeringen te gebeuren om het systeem verder te ontwikkelen en te verbeteren.  Voor 2017 komen we op een bedrag van 3.150,25 € (incl. BTW) aan facturen en verder zijn er overkoepelend of binnen de gewesten geen kosten voor personen die het systeem beheren.  Per partij komt dit neer op een gemiddelde kost van slechts 530,00 € per jaar die na beslissing van de RvB volledig door de gemeenschap wordt gedragen. 
• Herhaling : Leden kunnen bepaalde gegevens zelf beheren als ze in mijn VSF zijn ingelogd vb. breaks, wijziging mail, ...  Een raadpleging van goedgekeurde verslagen van BBSA en VSF is soms interessant om te lezen.
• De opleiding INITIATOR SNOOKER, een opleiding via de VTS (Vlaamse Trainers School), voor 2018 is helaas afgelast.
• SOV (Snooker Opleiding Vlaanderen) zijn gestart met o.a. de vorming en de begeleiding van betere jongeren.  Het is nu de bedoeling dat de gewesten beginnen met de recrutering van jonge spelers.
• De voorgedrukte inschrijvingsformulieren 2018-2019 kunnen nog niet aan de clubs worden bezorgd omdat wijzigingen moeten gebeuren in toepassing van de GDPR.  Alle formulieren komen binnenkort onder het menu downloads van de website
www.vsf-snooker.be
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is een uniforme verordening inzake gegevensbescherming binnen de Europese Unie die in grote lijnen PRIVACY en PERSOONSGEGEVENS behelst en alles wat hieraan is verbonden.  De verordening treedt in werking op 25 mei 2018.  Info kan u o.a. vinden bij
https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/
Belangrijke delen gaan over informeren en toestemming verkrijgen van betrokkenen, opmaak van een bewerkersovereenkomst tussen de verantwoordelijke voor persoonsgegevens en diegene die gegevens be- en/of verwerkt, uitschrijven van processen en diensten met privacy als leidraad, beschrijven hoe, hoe lang en waarom persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt, uitschrijven van het toepassingsgebied voor bewerkers, bijhouden van een register voor de documentatieplicht, verwijderen van informatie, overdragen van gegevens, een melding van beveiligingsproblemen ingeval een datalek, verspreiden sancties waaronder zeer hoge boetes, …
Zeer belangrijk om weten is dat deze reglementering van toepassing is op BBSA, op VSF, op de gewesten maar ook op alle clubs.  Voor de clubs is toegezegd dat er documenten en tools beschikbaar worden gesteld via de website van de Vlaamse Sporfederatie.
• API – Aanspreek Punt Integriteit : verplichting voor een federatie en hopelijk wijziging politiek om dit niet op te leggen aan ‘kleine’ clubs.
• INDIVIDUEEL LIDGELD 2018-2019
De stelling van de gewestraad Antwerpen is om het individueel lidgeld NIET te verhogen maar een herverdeling te doen waarbij een gewest 25,00 € zou ontvangen en BBSA & VSF samen 35,00 € (ipv beide partijen 30,00 €).  Deze stelling is ondertussen bijgetreden door het gewest Limburg en voor een vertegenwoordiger van het gewest Oost-Vlaanderen is dit aanvaardbaar.  Het gewest West-Vlaanderen verkiest een verhoging met 10,00 € en Vlaams-Brabant verkiest een verhoging van 15,00 €.
Om te weten welke begroting aan de AV van VSF kan worden voorgelegd heeft de voorzitter VSF van de leden van de RvB die aanwezig waren volgende antwoorden gekregen:
Individueel lidgeld 2018-2019 verhogen ?  JA (4 stemmen)  -  NEE (Ignace, Rob, bijgetreden door Oost-Vlaanderen zonder stemrecht en door Limburg niet aanwezig)
Een meerderheid van stemgerechtigden kiest dus voor het verhogen van het individueel inschrijvingsgeld.  Op de vraag hoeveel verhogen en welke verdeling toepassen werden antwoorden gegeven :
+ 10,00 € en verdeling 30,00 € gewest, 20,00 € VSF & 20,00 € BBSA ; + 5,00 € en verdeling 30,00 € gewest, 17,00 € VSF & 18,00 € BBSA en tenslotte verkiezen Ignace en Rob dat indien een meerderheid van de AV toch een verhoging wil doorvoeren dan maximum 5,00 € en verdeling 30,00 € gewest, 17,50 € VSF & 17,50 € BBSA.  De afgevaardigde van Oost-Vlaanderen deelt deze laatste mening.  Rob heeft er aan toegevoegd dat de RvB BBSA zeker dient te onderzoeken om besparingen door te voeren als tegemoetkoming voor extra werkingsgelden.
Algemeen stemt het gewest Antwerpen TEGEN een verhoging van lidgelden.

11. Nieuws van het GEWEST ANTWERPEN
• Bij het invullen van de uitslagen van de interclubwedstrijden via de website blijven soms resultaten achter en ook een melding van verplaatsing ontbreekt.  Dit getuigt van weinig of geen respect naar collega’s toe.  Er zijn dan ook al voorstellen ontvangen om o.a. met min- en pluspunten te gaan werken.
Er wordt afgesproken dat de ploegen die reeds staan genoteerd bij een nieuwe overtreding vanaf nu worden bestraft conform het HR en dat ander ploegen nog max. 1 verwittiging krijgen.
• VERGEET NIET :
Verplaatste wedstrijden tot speeldag 22 die niet zijn gespeeld voor de start van UITZONDERLIJK speeldag 25 worden ingezet met een nulresultaat of een forfaitscore.
Wedstrijden vanaf speeldag 23 worden niet later dan de geplande speeldatum gespeeld.
• Alle tornooien waarbij de winnaar wordt afgevaardigd naar het betreffende kampioenschap staan nog open voor toewijzing aan een club.  De Leug heeft al een kandidatuur bezorgd maar hopelijk komen er meer kandidaten die zich melden aan
info@vsf-antwerpen.be 
Voor alle tornooien wordt de winnaar afgevaardigd naar het betreffende BK en als er maar 1 inschrijving is dan plaatst een speler zich rechtstreeks.
• Kledijvoorschriften : Alle ploegen zijn minstens 1 keer gecontroleerd geweest en een zeer kleine groep blijft de kledijvoorschriften overtreden.  Een grote groep hoeft zich toch niet aan te passen aan enkelingen.  De huidige kledijvoorschriften zijn soepel genoeg en kunnen best worden behouden.  In alle gevallen zijn de huidige voorschriften voor een broek en schoenen onbespreekbaar voor verandering.
Foto’s worden getoond en Marc Lauwers geeft toelichting over gedane bevindingen.
VANAF NU VOLGT EEN BOETE VOOR ELKE AFWIJKING OP HET REGLEMENT INZAKE DE KLEDIJVOORSCHRIFTEN !!!
• Spelers kunnen nog inschrijven voor het 6-reds kampioenschap en voor de laatste gewestranking die tevens ook geldt als provinciaal kampioenschap.
Trianon wordt vervangen door Cue Aiming om het tornooi te ontvangen.
• De voorgedrukte individuele inschrijvingsdocumenten zullen asap worden bezorgd.  Hopelijk lukt om deze aan de clubs mee te geven tijdens de laatste GR bij Snooker X te Turnhout.
• Gelieve de sociale media te gebruiken waarvoor ze dienen en niet om gal te spuwen en/of oorlogen uit te vechten.

12. Varia.
Geen punten.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue