Gewest Antwerpen
Zaterdag 2016-02-20
Verslag GAV 18/02/2016

Na ontvangst of in kennisstelling hebben de effectieve leden/snookerclubs 7 kalenderdagen om schriftelijk te reageren.  Als er geen opmerkingen zijn of indien de opmerkingen zijn verwerkt kan het verslag worden beschouwd als voorlopig goedgekeurd.  Een bekrachtiging dient te gebeuren door de eerstvolgende AV/GAV.

1. Verwelkoming door de voorzitter
Om te beginnen heet de voorzitter iedereen van harte welkom. 
Hij geeft nog eens mee dat de VSF vzw Gewest Antwerpen het sportieve kader invult en BSA vzw zorgt voor de verwerking van de financiën van de volledige werking binnen het gewest Antwerpen.

2. Controle aanwezigheden
Na een korte begroeting worden de aanwezigheden genoteerd.  
Alle clubs zijn aanwezig, alleen De Nachtegaal is afwezig en nietvertegenwoordigd.

3. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen
Er werden geen opmerkingen ontvangen over het verslag van de vorige samenkomst.  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2015
Vooreerst maakt de voorzitter volgende bemerkingen :
• Er zijn nog openstaande rekeningen van het lopende seizoen.  Deze gelden zullen voor het einde van de maand worden opgemaakt en MOETEN na in kennisstelling binnen de 30 dagen volledig worden aangezuiverd zodat het seizoen op tijd financieel kan worden afgesloten met de afdracht van de lidgelden.
• Naast gelden van bijkomende inschrijvingen moet ook het inschrijvingsgeld voor de Kampioenschappen van Vlaanderen door de meeste deelnemers nog worden betaald.
• Er is een lijst opgemaakt met forfaits bij tornooien nadat de wedstrijdtabel is opgemaakt.  Het reglement voorziet dat in dit geval minstens het inschrijvingsgeld dient betaald.
• Het gewest Vlaams-Brabant heeft een lening van 2.000,00 € ondertussen volledig terugbetaald.
• Het gewest heeft nog een tegoed van de VSF.  De RvB van de VSF vzw heeft beslist dat het bedrag van 9.832,81 € via een afbetalingsplan over 36 maanden zal worden terugbetaald aan het gewest Antwerpen.
• Er zijn nog kosten van verplaatsingen en verbruik van vergaderingen van de afgelopen jaren die door de voorzitter moeten worden afgerekend.
• Een subsidie voor een mogelijke organisatie PTC van 2.500,00 € is in 2015 terugbetaald aan de Vlaamse Overheid.
• Er zijn verschillende betalingen van de overkoepelende organen BBSA en VSF uitgevoerd maar deze zijn ondertussen terugbetaald hetgeen is te zien in de staat van de ontvangsten.
De penningmeester bezorgt de aanwezigen een kopie van de jaarrekening waarna hij de kosten- en inkomstenplaatsen bespreekt.  Als er vragen worden gesteld geeft hij meer toelichting.  Ook wordt vervolgens uitvoerig uitleg verschaft bij het behaalde jaarresultaat.
Na een verdere bespreking van de kosten en de inkomsten keurt de gewestelijke Algemene Vergadering de jaarrekening 2015 unaniem goed en dit na een positief advies van de kascontroleurs Bjorn Kaerts (Limit), Ismaël Tafforeau (Mister 100) en Bart Waerenborgh (BCE Mechelen).

5. Goedkeuring van de begroting 2016
De begroting is opgemaakt door vooral rekening te houden met de resultaten van de afgelopen seizoenen in combinatie met de verhoogde individuele lidgelden.  Na voorlegging en bespreking van alle kostenplaatsen en geplande inkomsten keurt de vergadering de begroting 2016 unaniem goed.

6. Kwijting bestuurders en toegetreden leden kastoezichters
Vervolgens wordt unaniem kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur / gewestraad en aan de kastoezichters.

7. Aanstelling kastoezichters.
Bjorn Kaerts, Ismaël Tafforeau en Bart Waerenborgh worden aangesteld als kastoezichters voor het kalenderjaar 2016.  Bijkomende personen om deze taak waar te nemen kunnen zich uiteraard steeds aanbieden bij de gewestraad.
Het gewest Antwerpen is aangesteld om dit jaar mee de controle van de rekeningen van de VSF vzw te doen.  Wim De Roeck en Michael Draye zullen maandag 22/02 het gewest vertegenwoordigen om een controle uit te voeren.

8. Verkiezing gewestraadsleden
Het ontslag van Steve Lambrechts voor de GR wordt unaniem aanvaard.
Er zijn geen nieuwe (schriftelijke) kandidaturen ontvangen.
Als gewestraadsleden worden bekrachtigd : Ignace Uytdenhouwen (voorzitter), Glenn Moons (Penningmeester), Kris Keysers en Rob Stynen.
Voorzitter GSC Antwerpen is Michael Draye en voorzitter GTC is Marc Lauwers.

9. Verkiezing effectieve leden VSF en BBSA
Er zijn geen wijzigingen in de vertegenwoordiging van het gewest Antwerpen binnen de overkoepelende bestuursorganen.  De datum van 1 februari is toch verstreken zodat een kandidatuurstelling voor 2016 niet meer geldig is.

10. Nieuws vanwege BBSA
• Het is al enige tijd allesbehalve een prettig klimaat waarin overkoepelend moet worden gewerkt.  Als er niet dringend iets aan bepaalde instellingen gaat veranderen dan worden op korte termijn de spelers en de snookersport als geheel waarschijnlijk de grootste slachtoffers.
Essentiële vraag in dit hoofdstuk is wat baat het om over vertrouwen te gaan spreken als er bij alle partijen geen of onvoldoende respect is, dat er een ernstige normvervaging is over bepaalde handelingen en dat er geen eensgezindheid is over een te voeren beleid dat in de eerste plaats 100% in regel is met alle decretale en wettelijke bepalingen.  En bij dit alles mag natuurlijk een gezonde financiële structuur niet ontbreken. 
• De structuren van NR en BR zijn bij de start van het seizoen gewijzigd en er zijn zaken vastgesteld die zeker nog kunnen verbeteren en dit zal dan ook worden besproken tijdens een evaluatie binnen de RvB van BBSA.
• De planning voor het BK 2016, dat opnieuw in Sint-Truiden zal plaats vinden, is gepubliceerd op de website van BBSA onder het menu kampioenschappen.  Ook het BK referees is hier ingepland.
• Wegens onvoldoende overkoepelende werkingsmiddelen ondersteunt het gewest Antwerpen de spelers Wesley Pelgrims en Jeff Jacobs naar het EK U18 en U21 in Wroclaw Polen.
• Indien bepaalde voorwaarden volledig worden vervuld hebben de gewesten Antwerpen en Vlaams-Brabant zich op vraag van de IBSF bereid verklaard om het WK U18 en U21 in België te laten plaats vinden.  Het is vanzelfsprekend dat de financiën zoals een goed huisvader blijven beheerd hetgeen de GR met dezelfde top al méér dan 20 jaar doet.

11. Nieuws vanwege VSF
ALGEMEEN
• Het belangrijkste nieuws binnen de VSF van 2015 is helaas de vaststelling van verduistering van bijna 53.000,00 € binnen het gewest Oost-Vlaanderen.  Naast de gewestelijke werking zijn ook de overkoepelende snookerbonden mee slachtoffer gezien een afdracht van lidgelden niet is gebeurd en dit wordt binnenkort zeker een cash flow probleem gezien de BBSA en VSF geen enkele buffer meer hebben om dit probleem op te kunnen vangen.
De GAV beslist unaniem dat de GR de bevoegheid krijgt om de afdracht van de lidgelden 2016-2017 vroeger uit te voeren indien dit de werking en het cash flow probleem van BBSA-VSF kan helpen.
• Freija Maebe, de secretariaatsbediende van VIV, stelt maandelijks minstens 1 nieuwsbrief op met vermelding van courante informatie.  Corey Lapeige beheert de accounts van de sociale media.  Nieuwtjes, die de snookergemeenschap aanbelangen, kan u dan ook best aan hen bezorgen om te verspreiden.
• Vlaamse Kampioenschappen Teams : proficiat aan de ploeg van Cue Aiming 3 (winnaar 1ste afdeling).  Een mooie herinnering is steeds een dankwoord van spelers die zich amuseren.  Een algemene opmerking van de lagere afdelingen blijft de vraag wat sommige spelers daar komen zoeken.
• Binnenkort is het Kampioenschap van Vlaanderen Scotch Doubles gepland en inschrijven kan al via de module op de website.
• De Individuele Vlaamse Kampioenschappen cadets, juniors, ladies, masters +40, masters +50 en masters +60 worden in snookerclubs afgewerkt.  De finalerondes worden op de locatie van het BK gespeeld.
• Er is door de VSF verder geïnvesteerd in de beheersmodule van Netque want automatisatie blijft noodzaak en naar de toekomst toe kan dit de vrijwilligers alleen maar meer ondersteunen zodat het vrijwilligerswerk ‘plezant’ blijft.  Het verloop van een bekercompetitie en tornooien dubbels zijn besteld maar moeten nog worden uitgevoerd.
• Leden kunnen bepaalde gegevens zelf beheren als ze in mijn VSF zijn ingelogd vb. breaks, wijziging mail, ...  Een raadpleging van goedgekeurde verslagen van BBSA en VSF is ondertussen actief met verslagen vanaf begin 2015..
• De opleiding INITIATOR SNOOKER, een opleiding via de VTS (Vlaamse Trainers School), mag (en moet) zeker doorgaan.  Kandidaten kunnen zich nog steeds melden.  Meer info is te bekomen via het algemeen secretariaat.
• Inschrijvingsformulieren 2016-2017 ; de clubs ontvangen de voorafgedrukte formulieren voor het komende seizoen.
• Vandaag heeft het algemeen secretariaat een melding ontvangen van de juridische dienst van de Vlaamse Sport Federatie inzake de transferregeling conform het decreet en het besluit is dat een overgang naar een andere club alleen mogelijk is met een INDIVIDUEEL schrijven dat AANGETEKEND wordt verzonden aan het algemeen secretariaat en dat tussen 1 en 31 MEI moet worden ontvangen !  Geen uitzonderingen zijn mogelijk.
• Binnen de VSF is een cel SOV (Snooker Opleiding Vlaanderen) opgericht die zich in fasen gaat bezig houden met o.a. de vorming en de begeleiding van de betere jongeren en daarna met de recrutering van jonge spelers.

GEWEST ANTWERPEN
• Bij het invullen van de uitslagen van de interclubwedstrijden via de website blijven soms resultaten achter:    Op de website staat een up-to-date lijst met ontbrekende resultaten op het ogenblik van de vaststelling.  Er is o.a. een voorstel ontvangen om minpunten in te voeren.  Er wordt besloten dat de clubs er nog meer op toezien dat alle uitslagen zoals afgesproken worden ingevuld.
Als een wedstrijd van de interclub staat genoteerd met een groene V dan wil dit zeggen dat de tegenpartij het wedstrijdformulier manueel heeft goedgekeurd.
• VERGEET NIET :
 Verplaatste wedstrijden tot speeldag 22 die niet zijn gespeeld voor de start van de 4de laatste speeldag (= speeldag 23) worden ingezet met een nulresultaat of een forfaitscore.
 Wedstrijden vanaf speeldag 23 worden niet later dan de geplande speeldatum gespeeld.
 Afdeling 2 : De wedstrijd van de ploegen van Merodesnookers zal zijn gespeeld voor de start van speeldag 25 !
• De beschikbaarheid van referees binnen het gewest blijft vaak een groot probleem en zeker als er tegelijkertijd meer dan 4 refs nodig zijn.  Michael Draye vraagt de clubs om zich in regel te blijven stellen met de verplichting van een ´clubscheidsrechter´.
• Behalve de club Buckingham hebben clubs geen kaart van de groep Colruyt met o.a. Collishop en Dreamland ontvangen.  Dit zal worden doorgegeven aan het algemeen secretariaat.
• Interclub afdeling 4 – speelweek 13 – wedstrijd Snooker X 6 vs Trianon 9 : aantreden speler Noël Smets
De GAV beslist unaniem dat Snooker X 6 de wedstrijd wint met forfaitscore en de ploeg Trianon wordt bestraft met 50,00 € wegens opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.
• Toepassing miss-regel afdeling 2 en lager : omdat een club of ploeg éénzijdig besluit om een afspraak, die nochtans door de gemeenschap van clubs is genomen, niet te willen volgen zijn er enkele kleine problemen geweest.  Ook andere problematiek is aan het licht gekomen en daarom is het misschien beter om een andere mogelijke oplossing te testen. Na het afwegen van de voor- en de nadelen van verschillende mogelijkheden wordt beslist dat de huidige regeling volgend seizoen zal worden afgevoerd en als tegenprestatie zullen alle clubs aanwezig zijn op een samenkomst waar o.a. de toepassing van de miss-regel zal worden toegelicht.
• De planning van de gewestelijke J/D/V-tornooien kan best ophouden met de lage inschrijvingsaantallen.  Misschien kunnen éénmalige organisaties worden ingepland om ook recreanten te laten deelnemen.  Vb. 6-red, 147-tornooi, mixed dubbels om meer vrouwen te laten aansluiten, …
• Format van de GR A-reeks en B-reeks + voorstellen Steve Lambrechts worden voorgelegd.
• Er zal voorlopig worden afgewacht op de resultaten van een bevraging van de leden die de tornooien spelen alvorens een beslissing te willen nemen over de structuren van de gewestelijke tornooien voor volgend seizoen.
• VRAAG VSF : Tornooikalender 2016-2017
Zoals steeds staan de beste stuurlui aan wal, dat kunnen we al alweer enige tijd volgen op de sociale media inzake o.a. de planning van de VK Teams.  Gezien er al enige tijd wordt gesproken over een drukke kalender maar er komt geen enkel initiatief ter verandering doet de voorzitter VSF volgend voorstel om een dialoog op gang te brengen die hopelijk verbetering kan brengen:
de VK Teams worden vanaf 2017 steeds gespeeld op het eerste weekend van juni met de resultaten van een volledige competitie EN/OF de 5 NR en 5 GR voor cadets, juniors, ladies, masters +40 en masters +50 worden 8 overkoepelende tornooien + een provinciaal kampioenschap.  Een verdeling zou kunnen gebeuren dat elk gewest 1 tornooi ontvangt en de 3 gewesten met het meeste deelnemers (of een percentage van het aantal leden en inschrijvingen) van het vorige seizoen ontvangen 2 tornooien.
Standpunt GAV Antwerpen : Een initiatief om het aantal NR te verhogen naar 7 of 8 wordt om verschillende redenen toegejuicht. Verplaatsen van de VK Teams naar een vast weekend begin juni is geen probleem.
• VRAAG VSF : Kledijvoorschriften
Al vele jaren worden opmerkingen ontvangen over de toepassing van de kledijvoorschriften door overkoepelende snookerbonden EBSA, IBSF en WS.  Ideeën zouden kunnen zijn : Moet/Mag er eigenlijk iets veranderen ? Alleen een versoepeling voor de gewestelijke interclubwedstrijden doorvoeren en de huidige regels voor alle tornooien en kampioenschappen behouden ?  Pluspunten bij interclub toekennen ingeval aantreden 100% conform de kledijvoorschriften ? Enz. …
Standpunt GAV Antwerpen : Vermits het slechts over een zeer kleine groep handelt die de kledijvoorschriften overtreden zullen de betreffende clubs deze mensen aanpakken.  Een grote groep hoeft zich niet aan te passen aan enkelingen.  De huidige kledijvoorschriften kunnen best worden behouden.

12. Varia.
• Er gaan diverse geruchten over de club De Nachtegaal en gezien niemand aanwezig is kan geen juiste informatie worden verkregen.
• De voorzitter BRA heeft een nieuwe versie van het snookerreglement in de Nederlandse taal afgeleverd.  Het zetwerk is ondertussen al begonnen dus de leden van het gewest Antwerpen zullen volgend seizoen eindelijk een nieuwe versie van het snookerreglement ontvangen.  Mensen of clubs die interesse hebben om publiciteit te laten plaatsen kunnen best met de voorzitter contact nemen. 
• Om te besluiten zou ik willen vragen om bepaalde gebruikers van de sociale media te informeren dat vragen zijn ontvangen van mensen buiten de snookerwereld die vragen waar bepaalde ´idioten´ (letterlijk gezegd) mee bezig zijn.  Vooral de vorm maar ook de inhoud van bepaalde communicatie hoort absoluut niet thuis op sociale media en zeker niet als het schade brengt aan de snookersport als geheel.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue