Gewest Antwerpen
Woensdag 2015-08-19
Verslag GAV 17/08/2015

Na ontvangst of in kennisstelling via de website hebben de leden van de vergadering 10 kalenderdagen om schriftelijk te reageren.  Als er geen opmerkingen zijn of indien de opmerkingen zijn verwerkt kan het verslag worden beschouwd als voorlopig goedgekeurd.  Een bekrachtiging dient te gebeuren door de eerstvolgende gewestelijke algemene vergadering (GAV).

1. Verwelkoming
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  De clubverantwoordelijken worden bedankt voor het geleverde administratieve werk bij de inschrijvingen maar bij enkele clubs moeten afspraken toch veel beter of sneller worden opgevolgd.
Voor de eerste keer sinds het ontstaan van de VSF is het gewest Antwerpen niet het kleinste gewest bij de start van een nieuw seizoen.  Antwerpen staat momenteel zelfs op de 3de plaats.  Da’s enerzijds goed nieuws maar aan de andere kant ook slecht nieuws want de snookergemeenschap heeft opnieuw leden verloren.
Het verslag van deze vergadering wordt aangevuld door Bart Waerenborgh.

2.  Controle aanwezigheden
Na deze begroeting werden volgende aanwezigheden genoteerd ;  
Aanwezig : zie afgetekende aanwezigheidslijst
Verontschuldigd : geen
Afwezig : Nachtegaal

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Er werden geen opmerkingen ontvangen.  Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Nieuws van BBSA en VSF
• Het secretariaat is tijdens de kantooruren meestal bereikbaar.  Er zijn uiteraard ook afspraken en werken die voor andere federaties moeten worden uitgevoerd.  Als voorzitter van de VSF is Ignace zeer blij met de ondersteuning van VIV onder de vorm van de terbeschikkingstelling van de nieuwe secretariaatsbediende Freija Maebe voor taken van de Vlaamse werking.  (de werking wordt helaas niet door iedereen goed begrepen ; vb van een kostenraming om een gepensioneerde in dienst te nemen …)
• Het snookerseizoen is afgesloten met zeer warme, sportief en organisatorisch goede en ook mooi gepresenteerde snookerkampioenschappen 2015 maar nog nooit hebben deze de BBSA zoveel geld gekost.  Het budget is zeer ver overschreden.
• Challenge Cup 2015 : Youghal Co Cork in het zuiden van Ierland is gastheer en de organisatie gaat door van 17 tot 19 september 2015.  Er wordt gespeeld in de categorieën Men en Masters.  Iedereen mag een kandidatuur aan het secretariaat bezorgen t.e.m. 21 augustus e.k.
• Als voorzitter in alle hoedanigheden is Ignace allesbehalve fier op een speler en een scheidsrechter van het gewest Antwerpen voor het gedrag tijdens het afgelopen WK U21 in Boekarest.  Beide personen zullen volgende zaterdag voor een tuchtcollege verschijnen.
• Home Internationals 2015 : Wesley Pelgrims en Matthias De Wit waren opgenomen in de ploeg U21 en U16 die hebben deelgenomen aan de HI te Leeds.  Info en resultaten zijn te bekijken op de website
www.hibsf.com
• Vrijheidsregeling van spelers dient volledig conform het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar te gebeuren.  Er zal geen enkele uitzondering meer worden toegestaan.  Procedures staan uitvoerig beschreven in het HR.
• Er staat gepland om vrij snel via een enquete eindelijk te gaan peilen naar de meningen van de leden.  Hopelijk zullen zoveel mogelijk personen deelnemen zodat de resultaten als representatief kunnen worden beschouwd om op korte termijn veranderingen door te voeren en om mee als leidraad te dienen bij het schrijven van het nieuwe beleidsplan 2017-2020.  Gebruik ongeveer 5 minuten om uw visie te laten kennen en maak er u niet vanaf met te zeggen dat haalt toch niets uit.
• Snookerreglement Nederlands : The story goes on.  Ignace heeft nog steeds geen Nederlandse tekst ontvangen, laat staan dat deze is goedgekeurd, dus de boekjes kunnen nog altijd niet worden gedrukt.  Er wordt gepeild naar de stand van zaken bij Michael Draye.

5. Wijziging statuten en/of HR van BBSA en VSF
Binnen het HR van BBSA is recent gewijzigd :
Hfdst. 10 – Nationale tornooien, per tornooi …
-  het inschrijvingsgeld verhoogt voor alle categorieën met 5,00 € per speler
-  er zal een prijzenpot worden uitgekeerd die bestaat uit 50% van het inschrijvingsgeld
-  vanaf 33 inschrijvingen zal een tornooi steeds op 2 speeldagen worden gepland
Hfdst. 11 – Belgium Ranking
- Per rij van 16 wedstrijden komt er een loting voor de samenstelling van het wedstrijdschema, dit betekent dat bvb. ranking 1 en 2 in hun 2de wedstrijd al tegen elkaar kunnen komen.
Hfdst. 12 – Belgische Kampioenschappen
- Bij selectie door een gewest via een gewestelijke ranking (GR) zijn de specificaties voor afvaardiging : een tornooienreeks organiseren met minstens 4 tornooien EN minstens 4 deelnemers voor de categorieën Cadets, Juniors en Ladies en 8 deelnemers voor de Masters +40 en Masters +50 EN een selectie is pas geldig ingeval minstens 3 effectieve deelnemingen
- De aantallen Cadets, Juniors, Ladies, Masters +40 en Masters +50 worden licht verminderd
- De tabel Men bestaat uit max. 144 deelnemers die worden opgesplitst in een kwalificatieronde met max. 48 spelers en een hoofdtabel met max. 96 spelers.
Het kwalificatietornooi bestaat uit max. 48 spelers die allen door de gewesten worden afgevaardigd pro rata het aantal speelgerechtigden op datum van 31 mei van het voorbije seizoen.
De hoofdtabel bestaat uit max. 96 spelers waarbij : de winnaar van het vorige BK (1) + de 75 hoogst geklasseerde spelers van de One-Year-Ranking Men met minstens 3 deelnemingen (75) + de nummers 1, 2 en 3 van de ranking van alle Vlaamse gewesten (15) + de nummer 1 van de ranking van FFS (1) + 4 ‘qualifiers’ (4)
De winnaar van het vorige BK en de top 31 van de One-Year-Ranking Men worden op de seedingplaatsen 1 tot 32 geplaatst.  Alle andere spelers worden via loting in het schema ingevuld
- Teams : Voor dit seizoen heeft Antwerpen een extra plaats.  Vanaf het seizoen 2016-2017 kwalificeren zich max. 16 ploegen als volgt : 1 ploeg per gewest (7) + een extra ploeg voor de 5 grootste gewesten (5) + de 1/2de finalisten van het vorige BK (4) op voorwaarde dat minstens 2/3de van de vaste spelers die hebben aangetreden opnieuw deel uitmaken van deze ploeg.  Mocht deze voorwaarde niet zijn vervuld dan wordt de eerstvolgende ploeg van het betreffende gewest uitgenodigd waarbij deze club nog niet is vertegenwoordigd. 
Hfdst. 13 – Internationale afvaardigingen
- Op voorwaarde dat er bij een afvaardiging financiële middelen worden vrijgemaakt dan is de meest courante tussenkomst van kosten die door BBSA en/of door de erkende federaties VSF en FFS worden gedragen bij de nummers 1 en 2 van een ranking min. 50% en max. 100% van de kosten voor inschrijving, de kosten van de hoofdverplaatsing en de verblijfskosten voor overnachting op een twin room aan het laagste tarief, tenzij anders wordt beslist door de RvB.  Over het toekennen van het gedeelte boven de 50% zal de RvB beslissen na afloop van een kampioenschap beslissen op basis van o.a. prestaties en gedrag van de speler in kwestie.

6. Bevestiging wijziging statuten BSA (financieel beheer werkingsgelden)
De termijn voor publicatie van de wijzigingen van de statuten is ruimschoots verstreken.  De statuten worden opnieuw unaniem goedgekeurd en zullen asap worden neergelegd ter publicatie.

7. Wijzigingen uitbreidingen HR Gewest Antwerpen
Aanpassingen die zijn gebeurd betreffen :
• Keuze speeldag thuiswedstrijden interclub
• Toepassing miss-regel bij interclub in de afdelingen 2, 3 en 4
• Invullen wedstrijdresultaten
• Originele wedstrijdformulieren
• Spelersklassen
• Specificaties stijgers en dalers 2015-2016
• Bepaling bijkomende stijgers
• Bijsturing VR bij Beker van Antwerpen
• Gewestelijke rankingtornooien : toewijzing
• Gewestelijke rankingtornooien : format
Alle voorstellen tot wijziging worden overlopen en besproken.  Waar nodig worden aanpassingen gedaan.  De vergadering keurt de uitbreiding van het HR van VSF gewest Antwerpen unaniem goed.
Een kopie zal nog worden bezorgd aan het algemeen secretariaat van VSF.

8. Aanstelling mandatarissen - commissieleden - gewestraadsleden
• GSC : Michael Draye
• GTC : Marc Lauwers vervangt Yannick Schwartz

9. Toewijzing nationale en gewestelijke tornooien
Nadat uitleg is gegeven en de kandidaturen vervolgens zijn verzameld begint de officiële toewijzing conform de reglementen :
Invulling gewestelijke rankingtornooien :  zie nationale tornooikalender,
Invulling gewestelijke tornooien voor masters :  zie uitbreiding HR.
AFSPRAKEN :
• De ontvangende club verzorgt de wedstrijdleiding van het begin tot de laatste stoot + voldoet vervolgens aan de administratieve en financiële verplichtingen
Bij NR ontvangt de wedstrijdleider per categorie 30,00 € vrijwilligersvergoeding van het gewest + de scheidsrechterskosten voor de 1/2de finales en de finale.
Spreek met Michael Draye, voorzitter GSC Antwerpen, op tijd af om per categorie 2 officiële referees voor de 1/2de finales + de finale aan te stellen.
• De ontvangende club zorgt bij NR voor (minstens) 2 trofeeën (jeugd).  Voor de andere categorieën wordt een aandenken geapprecieerd.

10. Interclubkalenders 2015-2016
Bij de samenstelling van de interclubkalenders moest worden gekozen voor een speelkalender die beschikbaar is binnen het beheerssysteem interclub dat door Netque is ontwikkeld.
Ideaal zou zijn geweest als er 3 ploegen meer waren ingeschreven.  Dit is helaas niet het geval en daarom zijn er van onder naar boven extra ploegen doorgeschoven opdat alle ploegen minstens 26 competitiewedstrijden kunnen spelen.
Ook moest rekening worden gehouden met de mogelijke late aansluiting van een nieuwe club voor de laagste afdeling(en).
Na de publicatie op de website zijn er enkele opmerkingen ontvangen, de reden was meestal een wijziging t.o.v. de inschrijvingspapieren maar alles kon snel worden opgelost.  Kijk voor alle zekerheid de huidige kalenders na zodat er geen foute kalenders binnen ploegen of clubs circuleren.
Bert Van Tiggelen vraagt informatie over het niet stijgen naar afdeling 1 van De Leug 7 in tegenstelling tot Nova 1.  Het antwoord is dat zakkers nu niet worden opgevist.  De aanpassingen in de uitbreidingen van het HR zullen vanaf het einde van dit seizoen goed van pas komen om onnodige discussies te kunnen vermijden.  Er wordt door de GR in vraag gesteld waarom de betreffende ploeg niet eerder van zich heeft laten horen gezien de wedstrijdtabellen toch al 6 weken zijn gepubliceerd op de website. 

11. Uitdelen documenten & wedstrijdboeken + Toelichting en afspraken
• Om te beginnen ontvangen de clubs de lidkaarten en de wedstrijdformulieren. 
• De gegevens van leden met openstaande stukken staan op de website vermeld.  Een speler staat op de website genoteerd als niet-speelgerechtigd indien :
• een transferformulier ontbreekt EN/OF
• een EID of ander officieel document ontbreekt voor een juiste identificatie EN/OF
• een recente pasfoto ontbreekt EN/OF
• een ORIGINEEL inschrijvingsformulier van het lopende seizoen is niet ontvangen.
• De trekking van de eerste speelronde BvA is door Glenn verricht.  De resultaten van de trekking staan op de website onder de rubriek laatste nieuws.
• Gebruik alleen de uitgedeelde wedstrijdformulieren en geen zeer oude met de planning van andere wedstrijden.  Zorg ervoor dat een wedstrijdformulier altijd VOLLEDIG + CORRECT wordt ingevuld !
• Gebruik dan ook steeds de LIDKAARTEN om de persoonsgegevens op het wedstrijdformulier in te vullen + LIDMAATSCHAP CONTROLEREN !  Meld altijd de afwezigheid van lidkaarten EN spelers op het wedstrijdformulier !
• Ontbrekende lidkaarten voor gedane inschrijvingen zullen zo snel mogelijk worden aangemaakt en rechtstreeks aan de betrokkenen bezorgd.
• Gebruik steeds het standaardformulier en mail dit naar
info@vsf-antwerpen.be OF het elektronisch formulier op de website voor het verplaatsen van wedstrijden.
• Inschrijvingen vanaf 1/09, ALLEEN GELDIG VOOR HET GEWEST ANTWERPEN :
Een speler mag voor maximum 1 wedstrijd aantreden zonder dat ALLE formaliteiten vervuld zijn op voorwaarde dat de volledige naam en het INSZ-nummer VOOR DE START van een wedstrijd in het beheerssysteem zijn ingevuld !!!
Alle andere formaliteiten moeten volledig zijn vervuld VOOR het aantreden bij een 2de wedstrijd zoniet is een speler niet-speelgerechtigd met alle daaraan verbonden gevolgen !
Inschrijvingsformulieren + EID + eventueel foto’s altijd bezorgen aan IGNACE !
• Het telefoonnummer van alle ploegverantwoordelijken staat op de website.
• Controleer de toegekende klasse en vraag indien nodig een herziening aan !
• (CLUB)SCHEIDSRECHTERS : een lesvond snookerreglement zal worden voorzien tussen midden september en midden oktober.
Alle clubs zijn momenteel nog NIET in regel met de minimumverplichting van 1 SR.  De clubscheidsrechters zullen normaal 1 maal worden opgeroepen voor een sessie van 3 wedstrijden te komen leiden tijdens een gewestelijk of nationaal rankingtornooi, mogelijk naar keuze.  Zij die meer willen aantreden kunnen dit best asap laten weten aan de GSC-voorzitter Michael Draye.
• Clubs hebben een factuur van de inschrijvingsgelden ontvangen ter controle.
• Originele wedstrijdformulieren : zie uitbreidingen HR !!!
• Uitdelen financiën 2014-2015 : openstaande saldi dienen ook volledig vereffend VOOR de start van de competitie.
• Uitdelen financiën 2015-2016 : openstaande saldi dienen ook volledig vereffend VOOR de start van de competitie.

12. Varia
• Sponsering : Sponsering is iets waar een vereniging nood aan heeft om een werking te kunnen blijven garanderen en verbeteren zonder verhoging(en) van lidgelden.  Genoeg mogelijkheden zijn beschikbaar en daarom kunnen geïnteresseerden steeds contact opnemen met de voorzitter.
Misschien wordt het mogelijk om publiciteit te plaatsen in het nieuwe snookerreglement.
• Jeugdkamp Tongerlo / Snookerkamp Westerlo : dringend peilen naar interesse voor spelers en opleiders (begeleiders) en hopelijk kunnen besluiten om het als gewest te laten doorgaan.
• Beker van Vlaanderen 2016 : de herfstkampioenen en de volgende gerangschikte ploegen zullen worden uitgenodigd.  Ploegen die NIET wensen deel te nemen indien zij hiervoor in aanmerking komen worden verzocht om voor 15/10 e.k. via mail aan de voorzitter af te melden zoniet worden zij automatisch ingeschreven als zij zich selecteren.
• Verschillende Mutualiteiten sponsoren een deel van uw lidgeld bij een sportvereniging !  Voor details zie internet.
• Aansluiting RECREANTEN : voor slechts 10,00 € is men 12 maanden voor clubactiviteiten verzekerd en men mag aan 1 gewestelijk tornooi deelnemen aan dezelfde voorwaarden als andere leden.
• Clubs die info zoeken kunnen beroep doen op het Dynamoproject van de Vlaamse SportFederatie.
• Merodesnookers Open 2015 : kwalificaties zijn momenteel nog bezig, meer info zie website.
• Er is achter de schermen gestart om PTC European Tour 2016, 2017 en 2018 opnieuw in België en liefst Antwerpen te laten doorgaan.  Alle ideeën en ondersteuning zijn van harte welkom.

De vergadering eindigt om 23.05 uur.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue