Gewest Antwerpen
Vrijdag 2015-02-20
Verslag GAV 18/02/2014

Gewestelijke Algemene Vergadering – Snookerclub Limit Westerlo – 18 Februari 2015

1. Verwelkoming door de voorzitter
Om te beginnen heet de voorzitter iedereen van harte welkom.  Hij geeft voor de nieuwelingen nog eens mee dat de VSF vzw Gewest Antwerpen het sportieve kader invult en BSA vzw zorgt voor de verwerking van de financiën van de werking binnen het gewest Antwerpen.

2. Controle aanwezigheden
Na een korte begroeting worden de aanwezigheden genoteerd.  
Aanwezig / Afwezig :  zie aanwezigheidslijst
Verontschuldigd : Peter Vermeersch (De Spetser) geeft volmacht aan Johan Devocht

3. Goedkeuring verslag vorige vergaderingen
De verslagen van de vorige vergaderingen zullen asap worden bezorgd.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2014
Vooreerst maakt de voorzitter volgende bemerkingen :
• Er zijn nog openstaande rekeningen van het lopende seizoen.  Deze gelden MOETEN binnen de 30 dagen volledig worden aangezuiverd zodat het seizoen op tijd kan worden afgesloten.  De betrokken clubs ontvangen een overzicht. 
Naast gelden van bijkomende inschrijvingen moet ook het inschrijvingsgeld voor de Kampioenschappen van Vlaanderen voor Teams door de meeste deelnemers nog worden betaald.
• Tijdens het kalenderjaar is een lening van 10.000,00 € verstrekt geweest aan VIV vzw.  Deze lening is ondertussen volledig terugbetaald.
• Het gewest Vlaams-Brabant had onvoldoende financiële middelen om het seizoen te kunnen starten en daarom is een lening van 2.000,00 € verstrekt.  Deze moet nog worden terugbetaald.
• Het saldo van de gelden die op de rekening werden gestort voor PTC 2011, 2012 en 2013 zijn volledig afgerekend.
• Het gewest heeft nog steeds een tegoed van VSF van bijna 10.000,00 €.
• Er zijn nog kosten van verplaatsingen en verbruik van vergaderingen die door de voorzitter moeten worden afgerekend.
• Ook wedstrijdleiding van sommige NR en prijzengelden van de bekercompetitie moeten nog worden betaald.

De penningmeester bezorgt de aanwezigen een kopie van de jaarrekening waarna hij de kosten- en inkomstenplaatsen bespreekt.  Als er enkele vragen worden gesteld geeft hij meer toelichting. Ook wordt vervolgens uitvoerig uitleg verschaft bij het behaalde jaarresultaat. 

Na een verdere bespreking van de kosten en de inkomsten keurt de Gewestelijke Algemene Vergadering de jaarrekening 2014 unaniem goed en dit na een positief advies van de kastoezichters Bjorn Kaerts (Limit), Ismaël Tafforeau (Mister 100) en Bart Waerenborgh (BCE Mechelen).

5. Goedkeuring van de begroting 2015
De begroting is opgemaakt door vooral rekening te houden met de resultaten van de afgelopen seizoenen.  Met een mogelijke verhoging van de lidgelden is geen rekening gehouden.  Na voorlegging en bespreking van alle kostenplaatsen en geplande inkomsten keurt de vergadering de begroting 2015 unaniem goed.

6. Kwijting gewestraadsleden en kastoezichters
Vervolgens wordt unaniem kwijting verleend aan de gewestraad en aan de kastoezichters.

7. Aanstelling kastoezichters
Bjorn Kaerts, Ismaël Tafforeau en Bart Waerenborgh worden aangesteld als kastoezichters voor het kalenderjaar 2015.  Bijkomende personen om deze taak waar te nemen kunnen zich uiteraard steeds aanbieden bij de gewestraad.

8. Verkiezing gewestraadsleden
Er zijn geen nieuwe (schriftelijke) kandidaturen ontvangen.
Als gewestraadsleden worden bekrachtigd : Ignace Uytdenhouwen (voorzitter), Glenn Moons (Penningmeester), Kris Keysers, Steve Lambrechts en Rob Stynen.
Voorzitter GSC Antwerpen : Michael Draye.

9. Verkiezing effectieve leden VSF en BBSA
Conform de statuten van VSF vzw en BBSA vzw werden volgende kandidaturen ontvangen : Ignace Uytdenhouwen, Glenn Moons, Steve Lambrechts, Rob Stynen, Marc Lauwers en Kris Keysers.  Steve Lambrechts wens een kandidatuur wegens persoonlijke redenen in te trekken voor de volledige overkoepelende werking.  Glenn Moons wenst wegens persoonlijke redenen geen kandidaat meer te zijn als bestuurder bij de overkoepelende werking.

De vergadering verklaart zich unaniem akkoord om met handopsteking te stemmen gezien niet moet worden gekozen. 
Ignace Uytdenhouwen, Glenn Moons, Rob Stynen, Marc Lauwers en Kris Keysers worden unaniem verkozen als effectief lid van VSF vzw.
Kandidaten bestuurder VSF vzw zijn Ignace Uytdenhouwen en Rob Stynen.
Ignace Uytdenhouwen, Glenn Moons, Rob Stynen en Marc Lauwers worden unaniem verkozen als effectief lid van BBSA vzw.
Kandidaten bestuurders BBSA vzw zijn Ignace Uytdenhouwen en Rob Stynen.
Afvaardiging naar de AV van VIV van donderdag 16/04 e.k. : Glenn Moons.

10. Nieuws vanwege BBSA
• De hele problematiek met de statuten is eindelijk opgelost geraakt. 
• De structuren van NR en BR zijn degelijk maar er zijn zaken die nog kunnen verbeteren dus deze moeten asap worden aangepakt.
• De planning voor het BK 2015 is momenteel nog niet opgemaakt omdat de mogelijkheden en de locatie nog niet officieel gekend zijn.  Er wordt gewacht op een afspraak met de Schepene van Sport van de stad Sint-Truiden (Limburg).
• Nooit eerder was een afvaardiging van spelers naar het EK -21 jaar zo groot.  6 spelers zullen België vertegenwoordigen waaronder 4 spelers van het gewest Antwerpen zijnde Jeff Jacobs, Jesse Schelfhaut, Wesley Pelgrims en Matthias De Wit.

11. Nieuws vanwege VSF
ALGEMEEN
• Er is een nieuwe secretariaatsbediende aangenomen die door VIV ter beschikking wordt gesteld bij de werking van de afdeling snooker.  Haar naam is Freija Maebe.
• Alle lidkaarten die kunnen worden aangemaakt werden verstuurd naar de leden zelf.
• Vlaamse Kampioenschappen Teams : proficiat aan de ploeg van Trianon 1 (winnaar ere-afdeling) en Trianon 4 (1/2de finalist in 1ste afdeling).  Een algemene opmerking van de lagere afdelingen is de vraag wat sommige spelers daar komen zoeken.
• Volgend weekend is het laatste Kampioenschap van Vlaanderen van het seizoen 2014-2015 gepland nl. Scotch Doubles.
Bij de eerder gespeelde individuele Vlaamse Kampioenschappen waren de beste resultaten voor Jeff Jacobs (winnaar juniors), Jesse Schelfhaut (1/2de finalist juniors), Christel Leclercq (winnaar ladies), Steve Lambrechts (runner up masters +40), Steve Verelst (1/2de finalist masters +40), Andre Slegers (1/2de finalist masters +50), Andre Slegers (winnaar masters +60), Ghisleen Buts (1/2de finalist masters +60) en Jurgen Van Roy (1/2de finalist 6-reds) .
• Jeugdkamp / Snookerkamp : een grote meerderheid van de RvB van VSF wil het nut en belang ervan gewoon niet inzien.  Er is vertraging met een gewestelijk initiatief maar binnenkort kunnen meer details worden bekend gemaakt omtrent een planning.
• Er zal verder worden geďnvesteerd in de beheersmodule van Netque want automatisatie is noodzaak behalve voor 1 gewest.  Tegen begin volgend seizoen kunnen o.a. de finalerondes na groepswedstrijden, een bekercompetitie en tornooien dubbels worden beheerd.
• Inschrijvingsformulieren 2015-2016 ; de clubs ontvangen de voorafgedrukte formulieren voor het komende seizoen asap als de nieuwe formulieren zijn goedgekeurd.
• Het is de bedoeling dat de leden vanaf begin juni bepaalde gegevens zelf kunnen beheren als ze in mijn VSF zijn ingelogd.  Het zal dan ook mogelijk worden om een lidmaatschap geheel electronisch te verlengen.  Meer details zullen volgen als de programmatie klaar is.
• Voor de module 2 en 3 van de opleiding INITIATOR SNOOKER, een opleiding via de VTS (Vlaamse Trainers School), zijn op dit ogenblik slechts 3 mensen ingeschreven waardoor de organisatie voorlopig niet kan plaats vinden want er zijn minstens 6 kandidaten nodig.
• Het verhaal over de rechtzaak ivm het gebruik van de EID gaat verder.  Op dit ogenblik kost het de snookergemeenschap alleen aan rechts- & advocaatskosten al meer dan 3.000,00 € zonder zekerheid dat kosten kunnen worden verhaald.  De indiener van de klacht doet dit trouwens voor alle snookerleden.
• De voorzitter BRA heeft gemeld dat een nieuwe versie van het snookerreglement in de Nederlandse taal zal worden vertaald tijdens het komende EK -21 jaar.  Mocht deze poging weer geen oplossing brengen dan heeft Michael Draye toegezegd om de vertaling alleen te doen.
• De problematiek van de beschikbare middelen voor de overkoepelende werking van BBSA en VSF is vorig jaar op gewestelijk vlak al besproken geweest.

 
“JA ALLEEN DRASTISCHE VERANDERINGEN DRINGEN ZICH OP OMDAT …
1. Het aantal competitieve leden is sinds eind de jaren ’90 gehalveerd !!!  De verhouding van de inkomsten vanuit lidgelden is dus bijna gehalveerd want de lidgelden zijn nooit in verhouding van de daling van het aantal leden aangepast geweest.
2. De financiële middelen voor de overkoepelende werking zijn ook al zeer lang niet aangepast aan de realiteit van de markt.  Er is totaal geen rekening gehouden met o.a. indexeringen, de verhoging van vele kosten na de invoering van de euro, noodzakelijke periodieke investeringen, groeiende verplichtingen, …
3. De ondersteuning van de clubs en de spelers vanuit VIV is de afgelopen jaren afgebouwd vanwege eerst een verhoging van de loonkosten en een niet-indexering van de subsidies + momenteel zijn er gevoelige besparingen zoals bij andere sektoren.
4. Een spaarbuffer van de beide snookerbonden is ondertussen zo goed als opgebruikt om alle lopende kosten te kunnen blijven dekken.
5. De overkoepelende werking heeft meer en meer nood aan ‘professionals’ en dit op vele vakgebieden maar binnen het kader van beschikbare vrijwilligers kunnen deze niet (meer) worden gevonden.  Op het gebied van administratie zijn bijvoorbeeld vakmensen nodig voor boekhouden, accountancy, fiscaliteit, programma’s, automatisering, wetgevingen, opleidingen, rapporteringen, aanvragen, …  Er zal dus moeten worden geďnvesteerd ipv bespaard.
6. Bijkomend probleem dat zich in het kader van het vrijwilligerswerk stelt is dat het aantal vrijwilligers gevoelig blijft dalen dus een snelle en doorgedreven automatisering dringt zich in de meeste gevallen meer en meer op om een goed product af te kunnen blijven leveren.   
7. De verhouding/verdeling van de financiële werkmiddelen is voor de overkoepelende werking zeer laag in vergelijking met alle andere sportbonden binnen Vlaanderen.  Alle Vlaamse gewesten hebben doorheen de jaren een mooie buffer opgebouwd hetgeen wil zeggen dat er op het niveau van de gewestelijke werking zeker genoeg middelen worden voorzien.
8. Meer en meer worden middelen van de overkoepelende werking gebruikt om een stuk van de werking van de gewesten mee te ‘financieren’.

Zeer simpel besluit is dat de middelen voor de overkoepelende werking al jaren ruim onvoldoende zijn.  Alle gewesten hebben, met uitzondering van Vlaams-Brabant door de gekende reden, ruime overschotten voor een kwaliteitsvolle gewestelijke werking.

De financiële middelen, waarvoor een aanklacht is ingediend en hopelijk snel een rechtzaak zal volgen, hadden een drastische beslissing een beetje kunnen vertragen maar zeker nooit vermijden.

Resultaat van een stemming van de RvB van de VSF vzw van vrijdag 13 februari 2015 is dat is gestemd met 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen om de individuele lidgelden te verhogen van 35,00 naar 60,00 € met een gelijke verdeling tussen de overkoepelende werking en de gewesten.  De bijdrage van de club en de ploegen zou niet wijzigen.  De beslissing is pas zeker als de AV de voorgestelde begroting van de penningmeester goedkeurt.

Ter info : Resultaten van de Grote Sportclubenquęte van 14 september 2012
Het gemiddelde lidgeld over alle leeftijdcategorieën van een sportfederatie is 84,63 € maar er zijn verschillen in lidgeld in relatie tot het type sportfederatie.

TYPE SPORTFEDERATIE                                                      GEMIDDELD LIDGELD
Aangesloten bij een gesubsidieerde unisportfederatie                  109,51 €
Aangesloten bij een gesubsidieerde recreatieve sportfederatie       52,24 €
Aangesloten bij OSV                                                                  21,99 € (snooker betaalt 3,00 € !!!)
Aangesloten bij erkende, niet gesubsidieerde sportfederatie          86,75 € (VSF-lidmaatschap 17,50 €)
 
• Resultaat van de visie en het gekozen beleid (?) van een meerderheid van vermelde samenkomst van vrijdag 19 februari ll. is dat Ignace Uytdenhouwen de mandaten van voorzitter VSF vzw en voorzitter BBSA vzw ter beschikking stelt tijdens de eerstvolgende AV van de overkoepelende snookerbonden. 

GEWEST ANTWERPEN
• Er blijven soms nog steeds interclubwedstrijden open staan maar er is zeker een serieuze verbetering.  Ook de melding van verplaatsing van wedstrijden gaat veel vlotter.  Gelieve dringend wedstrijdformulieren aan Glenn of Ignace te bezorgen om een duidelijk zicht te krijgen op de stand van zaken.  Per ontbrekend formulier zal 10,00 € worden aangerekend aan de ploeg !!!
• VERGEET NIET :
Verplaatste wedstrijden tot speeldag 22 die niet zijn gespeeld voor de start van de 4de laatste speeldag (= speeldag 23) worden ingezet met een nulresultaat of een forfaitscore.
Wedstrijden vanaf speeldag 23 worden niet later dan de geplande speeldatum gespeeld
• De kledij van spelers bij een interclubcompetitie blijft soms nog steeds een schandaal.  De basis is en blijft in de eerste plaats de politiek die door een club wordt gevoerd.  Neem daarom als club uw verantwoordelijkheid.
• De beschikbaarheid van referees blijft vaak een groot probleem.  (Club)scheidsrechters moeten beter worden opgevolgd en per seizoen bijvoorbeeld 1 x ‘VERPLICHT’ oproepen om een sessie (= max. 3 wedstrijden) af te werken binnen het gewest.

Om te beginnen heeft de voorzitter volgende voorstellen voor het komende seizoen 2015-2016 :
• Problematiek TOESTAND SNOOKERMATERIALEN : voorstel voor een soort controle voor de start van het seizoen + gemeenschappelijke evaluatie voor de start van de toewijzing van de tornooien.  Voorstel unaniem aanvaard.
• Problematiek BESCHIKBAARHEID SNOOKERTAFELS : voorstel woensdag bij nemen als keuzemogelijkheid als thuisspeeldag omdat sommige clubs in de problemen dreigen te komen met de beschikbare snookertafels.  Voorstel aanvaard.
• Problematiek NACHTUREN INTERCLUB : voorstel opstarten van een bijkomende puur recreatieve competitie met ploegen van 2 spelers en onderlinge wedstrijden best of 3 frames, minstens 10 ploegen zijn nodig om te beginnen, keuzespeeldagen woensdag en donderdag.  De vergadering vindt dat de nachturen over het algemeen wel meevallen en voorlopig zal geen actie worden genomen.
• Problematiek OVERTREDINGEN ROOKVERBOD : er kan momenteel een probleem ontstaan als er een overtreding van het rookverbod is want er is ook een punt in het HR dat stelt dat een speler niet kan weigeren om een frame of wedstrijd te spelen zonder forfait te krijgen.  Er moet zeker een wijziging in de reglementen komen om dit reglementair aan te kunnen pakken.

Verder is er nog de problematiek dat uitbaters van een snookerzaak meer en meer te maken krijgen met een zeer laag verbruik van dranken en dit kan zeker niet worden toegespitst op 1 club of 1 interclubploeg.  Na een uitvoerige bespreking van dit item zal worden getracht om tegen de start van het volgende seizoen een oplossing te vinden.

 
Alle uitbaters zullen worden uitgenodigd voor een vergadering die zal doorgaan bij De Leug in Aartselaar op zondag 19 april 2015 met aanvang om 13.00 uur.  Alle onderwerpen kunnen aan bod komen.

12. Varia
• Omtrent de aankoop snookersets in massa is nog steeds geen antwoord ontvangen en is een ander pad gekozen.
• DAS-beurs : Voorlopig is deelname niet toegezegd wegens te hoge kosten voor de presentatie met de huidige mogelijkheden.
• Het BK voor referees 2015 gaat dit jaar door bij Buckingham Mol waar Jan Goossens zijn titel kan verdedigen.
• PTC Antwerpen : de eerste contacten zijn gelegd voor een nieuwe reeks 2016-2017 e.v.  Alle hulp is meer dan welkom.
• Vanaf volgende week is er een nieuwe uitbater voor snookerclub Celtics die volgend jaar opnieuw Nachtegaalboys zal heten.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue