Gewest Antwerpen
Woensdag 2014-08-20
Verslag GAV 19/08/2014

Na ontvangst of in kennisstelling via de website hebben de effectieve leden 7 kalenderdagen om schriftelijk te reageren.  Als er geen opmerkingen zijn of indien de opmerkingen zijn verwerkt kan het verslag worden beschouwd als voorlopig goedgekeurd.  Een bekrachtiging dient te gebeuren door de eerstvolgende gewestelijke algemene vergadering.

 
1. Verwelkoming door de voorzitter Ė Controle aanwezigheden

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  De meeste leden kunnen met een ontspannen en frisse geest het nieuwe seizoen starten. De clubs worden bedankt voor het geleverde administratieve werk bij de inschrijvingen maar bij enkele clubs moeten afspraken toch veel beter of sneller worden opgevolgd.
Voor de eerste keer sinds het ontstaan van de VSF is het gewest Antwerpen niet het kleinste gewest bij de start van een nieuw seizoen. Daís enerzijds goed nieuws maar aan de andere kant ook heel slecht nieuws voor de snookergemeenschap.
Na deze begroeting worden alle clubs als aanwezig genoteerd.  

2. Goedkeuring verslagen vorige vergadering

De verslagen van de vorige vergaderingen zullen asap worden bezorgd.
 

3. Ontslag effectieve leden

Er werden geen ontslagen ontvangen.
 

4. Aanstelling mandatarissen - commissieleden - gewestraadsleden

GSC : Michael Draye & GTC : Jannick Schwartz
 

5. Het gewest Antwerpen binnen BBSA en VSF

∑ Het is eindelijk zover dat de leden van de AV van VSF vanaf februari 2015 rechtstreeks kunnen worden verkozen door de gewestelijke algemene vergaderingen.  Voor het gewest Antwerpen betekent dit dat 3 + 2 leden mogen gaan zetelen binnen de AV en dat ook 2 plaatsen + mogelijk de voorzitter in de RvB mogen worden ingevuld.  Vanaf zaterdag zal voor BBSA hopelijk dezelfde structuur worden toegepast.
In februari is iedereen van de gewestraad ontslagnemend en er komen verkiezingen voor de gewestraad, voor de AV en RvB van VSF en voor de AV en RvB van BBSA.  Kandidaten zijn uiteraard van harte welkom en alle criteria voor een kandidatuur bij VSF zijn in de statuten te vinden op de website
www.vsf-snooker.be en voor BBSA zal dit asap op www.bbsa-snooker.be komen.
∑ Als de administratieve structuren met statuten en HR zijn aangepakt volgt vanaf september een aanpak van het sportieve en financiŽle kader.
∑ Het systeem voor website-, leden- en tornooibeheer is nu actief in 4 gewesten en de automatisatie zorgt voor een enorme tijdsbesparing en dit is absoluut noodzakelijk met een dalend aantal vrijwilligers.
∑ Het tijdperk dat Ďidioteí gesprekken worden gevoerd op sociale media is zeker nog niet beŽindigd en dat is spijtig om vast te moeten stellen.
∑ Tot 1 oktober is het secretariaat tijdens de kantooruren bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.  Corey Lapaige zal u dan te woord staan.
Vanaf 1 oktober wordt het team van VIV uitgebreid met een nieuwe polivalente secretariaats-bediende.  De selekties zijn ondertussen volledig afgewerkt en meer nieuws hierover volgt nog.
∑ Opleiding Initiator Snooker : een opleiding is gepland om te starten begin juni 2015.  Dit is een officieel erkende opleiding van Bloso en van de VTS waardoor bvb. ook subsidies kunnen worden verkregen via de plaatselijke sportdiensten.
∑ Een speler staat op de website genoteerd als niet-speelgerechtigd indien een transferformulier ontbreekt OF een EID of ander officieel document ontbreekt voor een juiste identificatie OF een recente pasfoto ontbreekt OF een ORIGINEEL inschrijvingsformulier van het lopende seizoen is niet ontvangen.
∑ Alle liefst geschreven voorstellen en ideeŽn over de websites en de gepresenteerde data zijn van harte welkom op het algemeen secretariaat te Gent.
∑ Snookerreglement Nederlands : de voorzitter BRA zal na de volgende samenkomst de goedgekeurde tekst bezorgen zodat het zetwerk kan worden gedaan om de boekjes te laten drukken.
∑ Als de administratie met nieuwe statuten en HR is afgewerkt wordt het luik van het sportieve en het financiŽle kader onder handen genomen.
 

6. Overzicht reglementswijzigingen - Uitbreidingen HR

∑ Naast de statuten van VSF en BBSA worden ook de HR onder handen genomen om zoveel mogelijk eenzelfde structuur te kunnen krijgen.  Voor specifieke zaken zullen er zeker veranderingen worden doorgevoerd.  Raadpleeg op tijd de betreffende websites om van alle wijzigingen van reglementen op de hoogte te zijn.
∑ Overzicht VSF & BBSA : Structurele wijzigingen van de bestuursorganen; bescherming persoonsgegevens; medisch en ethisch verantwoord sporten; Gedragsregels : algemeen, coach, official, toeschouwer; kledijvoorschriften; tuchtregels & strafbepalingen
∑ Specifiek VSF : Vlaamse Kampioenschappen
∑ Specifiek BBSA : Nationale tornooien ; Belgische Kampioenschappen : afvaardigingen ; BRA
 
Overzicht reglementswijzigingen Gewest Antwerpen
∑ Alle voorstellen tot wijziging worden overlopen en besproken.  Waar nodig worden aanpassingen gedaan.  De vergadering keurt de uitbreiding van het HR van VSF unaniem goed.
∑ Een kopie zal nog worden bezorgd aan het algemeen secretariaat van VSF.
 

7. Toewijzing nationale en gewestelijke tornooien

Nadat uitleg is gegeven en de kandidaturen vervolgens zijn verzameld begint de officiŽle toewijzing conform de reglementen :
Invulling gewestelijke rankingtornooien : zie nationale tornooikalender,
Invulling gewestelijke tornooien voor masters : zie uitbreiding HR.
 
AFSPRAKEN :
∑  De ontvangende club verzorgt de wedstrijdleiding van het begin tot de laatste stoot + voldoet vervolgens aan de administratieve en financiŽle verplichtingen
Bij NR ontvangt de club daarvoor per categorie 30,00 Ä vrijwilligersvergoeding van het gewest
∑  GSC Antwerpen levert per categorie 2 officiŽle referees voor de 1/2de finales + de finale.  De kosten worden door VSF Gewest Antwerpen gedragen.
∑  De ontvangende club zorgt bij NR voor (minstens) 3 aandenkens OF 3 trofeeŽn (jeugd)
 

8. Interclubkalenders 2014-2015 : bemerkingen Celtics

Na het publiceren van de interclubkalenders zijn er via mail bemerkingen ontvangen van een ploeg van de club Celtics i.v.m. het feit dat zij niet als bijkomende stijger waren aangeduid.
Tussen het mailverkeer door is de al zeer lang gebruikte procedure op de website geplaatst en is de melding aan de club Celtics gedaan dat de GR niets abnormaal of in tegenstrijd met reglementen heeft gedaan en dat de GAV van vandaag maar een beslissing moet nemen.
Er wordt bij meerderheid besloten om de uitbreidingen van het HR aan te passen.
 

9. Uitdelen documenten & wedstrijdboeken + Toelichting en afspraken

∑ Om te beginnen ontvangen de clubs de lidkaarten en de wedstrijdformulieren. 
∑ De gegevens van leden met openstaande stukken staan op de website vermeld.
∑ De trekking van de eerste speelronde BvA is door Glenn verricht.  De resultaten van de trekking staan op de website onder de rubriek laatste nieuws.
∑ Gebruik best alleen de uitgedeelde wedstrijdformulieren en geen zeer oude met de planning van andere wedstrijden.  Zorg ervoor dat een wedstrijdformulier altijd VOLLEDIG + CORRECT wordt ingevuld !
∑ Gebruik dan ook steeds de LIDKAARTEN om de persoonsgegevens op het wedstrijdformulier in te vullen !  Meld altijd de afwezigheid van lidkaarten EN spelers op het wedstrijdformulier !
∑ Ontbrekende lidkaarten voor gedane inschrijvingen zullen zo snel mogelijk worden aangemaakt en rechtstreeks aan de betrokkenen bezorgd.
∑ Gebruik steeds het standaardformulier en mail dit naar
info@vsf-antwerpen.be OF het elektronisch formulier op de website voor het verplaatsen van wedstrijden.
∑ Inschrijvingen vanaf 1/09, ALLEEN GELDIG VOOR HET GEWEST ANTWERPEN :
Een speler mag voor maximum 1 wedstrijd aantreden zonder dat ALLE formaliteiten vervuld zijn op voorwaarde dat de volledige naam en het INSZ-nummer VOOR DE START van een wedstrijd in het beheerssysteem zijn ingevuld !!!
Alle andere formaliteiten moeten volledig zijn vervuld VOOR het aantreden bij een 2de wedstrijd zoniet is een speler niet-speelgerechtigd met alle daaraan verbonden gevolgen !
Inschrijvingsformulieren + EID + eventueel fotoís altijd bezorgen aan IGNACE !
∑ Het telefoonnummer van alle ploegverantwoordelijken staat op de website.
∑ Controleer de toegekende klasse en vraag indien nodig een herziening aan !
∑ (CLUB)SCHEIDSRECHTERS : Op donderdag 28 augustus e.k. is er bij Mister 100 te Lier een lesvond snookerreglement met uitleg over de nieuwe regels die onlangs door World Snooker zijn ingevoerd.
Alle clubs zijn momenteel nog NIET in regel met de minimumverplichting van 1 SR.  De clubscheidsrechters zullen normaal 1 maal worden opgeroepen voor een sessie van 3 wedstrijden te komen leiden tijdens een gewestelijk of nationaal rankingtornooi, mogelijk naar keuze.  Zij die meer willen aantreden kunnen dit best asap laten weten aan de GSC-voorzitter Michael Draye.
∑ Clubs die graag een factuur van de inschrijvingsgelden ontvangen moeten dit maar laten weten via
info@vsf-antwerpen.be
∑ Originele wedstrijdformulieren steeds aan Glenn of Ignace bezorgen BINNEN 1 MAAND na het spelen van een wedstrijd !!!
∑ Uitdelen financiŽn 2013-2014 : openstaande saldi dienen volledig vereffend VOOR de start van de competitie
 

10. Varia

∑ Sponsering : Sponsering is iets waar een vereniging nood aan heeft om een werking te kunnen blijven garanderen en verbeteren zonder verhoging(en) van lidgelden.  Genoeg mogelijkheden zijn beschikbaar en daarom kunnen geÔnteresseerden steeds contact opnemen met de voorzitter. Misschien wordt het mogelijk om publiciteit te plaatsen in het nieuwe snookerreglement.
∑ Jeugdkamp Tongerlo / Snookerkamp Westerlo : dringend peilen naar interesse voor spelers en opleiders (begeleiders) en hopelijk kunnen besluiten om het als gewest te laten doorgaan.
∑ Beker van Vlaanderen 2015 : de herfstkampioenen en de volgende gerangschikte ploegen zullen worden uitgenodigd.  Ploegen die NIET wensen deel te nemen indien zij hiervoor in aanmerking komen worden verzocht om voor 15/10 e.k. via mail aan de voorzitter af te melden zoniet worden zij automatisch ingeschreven als zij zich selecteren.
∑ Verschillende Mutualiteiten sponsoren een deel van uw lidgeld bij een sportvereniging !  Voor details zie internet.
∑ Aansluiting RECREANTEN : voor slechts 5,00 Ä is men 12 maanden voor clubactiviteiten verzekerd en men mag aan 1 gewestelijk tornooi deelnemen aan dezelfde voorwaarden als andere leden.
∑ Clubs die info zoeken kunnen beroep doen op het Dynamoproject van de Vlaamse SportFederatie.
∑ Merodesnookers Open 2014 : kwalificaties zijn momenteel nog bezig, meer info zie website.
∑ PTC European Tour 2014 zal waarschijnlijk niet doorgaan in BelgiŽ (Antwerpen) wegens onvoldoende financiŽle ondersteuning door de overheid en door sponsoren. Alle ideeŽn voor 2015 e.v. zijn welkom want het is de bedoeling om dit evenement terug naar Antwerpen te halen.
 

De vergadering eindigt om 23.00 uur.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue