Gewest Antwerpen
Vrijdag 2019-05-31
Stand van zaken dd 31/05/2019

Beste snookerleden,

 

Meer en meer ontvangen de clubs van buiten de Vlaamse SnookerFederatie vzw (verder afgekort met VSF) andere informatie die op korte tijd vaak moet worden tegengesproken en dan is het zeer begrijpelijk dat leden en clubs zich vragen beginnen te stellen.  Dit schrijven bevat enkel informatie die door mij via officiële weg is gekend.

 

De VSF heeft haar doelstellingen, die bij de oprichting in de statuten zijn geschreven, nog steeds niet gewijzigd en zal dat hopelijk nooit moeten doen.  Specificaties binnen de statuten zijn o.m. dat VSF is opgericht overeenkomstig de vigerende vzw-wetgeving en decreten van de Vlaamse Overheid + VSF wil de snookersport in Vlaanderen organiseren en bevorderen + VSF zal daarbij optreden als officieel en leidinggevend orgaan van de snookersport in Vlaanderen waarbij de reglementen en doelstellingen van de overkoepelende federatie BBSA vzw en van haar internationale overkoepelende organisaties zullen geëerbiedigd worden.

 

Echter hier ontstaat een probleem want zeer recent heeft BBSA via haar kanalen verspreid dat de bijzondere algemene vergadering (BAV) van 17 mei 2019 nieuwe statuten van BBSA vzw heeft goedgekeurd waarbij volgende belangrijke wijziging werd opgenomen : ‘Om de werking van BBSA vzw te kunnen vrijwaren en te kunnen vernieuwen, heeft de BAV besloten om de VSF vzw (Vlaamse Snookerfederatie) en de FFS (Fédération Francophone de Snooker asbl) niet langer te erkennen als snookerfederaties binnen BBSA vzw.

 

Enkele zeer belangrijke gevolgen van deze beslissing van de BAV van BBSA zijn dat het algemeen secretariaat te Gent dient opgedoekt te worden, waarbij de vraag rijst wie dat werk gaat verrichten en wat het de snookerleden extra zal kosten.  Dit in een tijd dat er minder en minder vrijwilligers zijn + dat de clubs, die gemeentelijke of stedelijke subsidies ontvangen, hiervoor niet meer in aanmerking komen omdat men dan als club niet meer is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

 

Enkel en alleen als gevolg van deze beslissing van BBSA vzw is een nieuwe vzw opgericht met naam Belgium Snooker Federation (BSF) om alvast voorbereid te zijn.

 

Buiten de oprichting van BSF is er op dit ogenblik geen werking en geen enkele zekerheid en er is nog niets beslist maar indien er clubs zijn die bij VSF willen blijven snookeren met o.a. …

- een officiële erkenning van Sport Vlaanderen en zo o.a. kunnen (blijven) genieten van stedelijke of gemeentelijke subsidies,

- de beschikbaarheid van een vast secretariaat, waar veel andere federaties jaloers op zijn,

- een degelijk en uitgebreid computerprogramma voor ledenbeheer, beheer en onderhoud van interclubcompetities, beheer van inschrijvingen en resultaten van tornooien, … dat BBSA grotendeels voor tornooien en inschrijvingen steeds gratis heeft mogen gebruiken,

- een opleiding initiator, de enige opleiding die binnen Vlaanderen wordt erkend door Sport Vlaanderen,

- enz. …

dan is er tenminste een mogelijkheid om deze clubs met haar spelers op korte termijn via BSF nationaal te kunnen verenigen omdat BBSA volgens haar eigen verklaring deze leden volledig wil uitsluiten voor deelname aan NR, BR, BK en internationale afvaardigingen.

 

Vergeet zeker niet dat er binnen de VSF vzw nog geen enkele beslissing is genomen omtrent de mogelijke toekomst van de vereniging.  VSF zal op dit ogenblik gewoon blijven werken voor al haar leden en voor de snookersport.

 

Momenteel wordt overleg gepleegd met een raadsman want een dialoog met BBSA laat op zich wachten.  Meer nieuws volgt vanaf het ogenblik dat het officieel is.

 

Sportieve groeten,

In opdracht van het dagelijks bestuur,

Ignace Uytdenhouwen,

Voorzitter VSF vzw.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue