Gewest Antwerpen
Woensdag 2019-02-13
Verslag GAV 11/02/2019

Verslag Gewestelijk Algemene Vergadering gewest ANTWERPEN

Westerlo, 11 februari 2019.
 
De vergadering wordt geopend door Rob Stynen.  Het verslag wordt opgemaakt door Marc Lauwers.
 
1)  Controle aanwezigen: 11 clubs aanwezig, 1 volmacht, 2 afwezig
2)  Schrijven van de voorzitter, Marc leest onderstaande brief voor

"Beste snookerleden,
 
Vooreerst wil ik mij verontschuldigen voor mijn afwezigheid voor deze Gewestelijke Algemene Vergadering.  Op maandag- en vrijdagavond ben ik nog steeds in behandeling voor Frozen Shoulder en gezien snooker mij per jaar sowieso al genoeg verlofdagen kost neem ik geen verlof meer voor samenkomsten die even gemakkelijk op een andere datum kunnen doorgaan.  Als personen dan toch hun zin willen doordrijven dan gebeurt dat maar zonder mijn aanwezigheid.
 
FINANCIEEL
Het belangrijkste van de dagorde van vandaag is de afsluiting van het boekjaar 2018 en de goedkeuring van de begroting 2019.  Toelichting zal zoals alle jaren worden gegeven door Glenn en ik hoop echt van harte dat hij dat werk zal blijven doen zolang ik voorzitter van het gewest Antwerpen blijf.
Het jaarresultaat is weer prachtig en dit wordt verwezenlijkt door een strak financieel beleid, de terugbetaling door VSF van facturen van de opstart van Netque en een doorstorting van BBSA van ondersteuning van de Nationale Loterij voor de organisatie van het WK Jeugd te Mol, later meer hierover.
Het gewest heeft plannen voor de ondersteuning van haar clubs / uitbaters.  Alle details werden op dit ogenblik nog steeds niet ontvangen.
Verder wil het gewest zelf investeren in kleine snookertafels om zo via scholen zoveel mogelijk jongeren de snookersport te laten ontdekken.  Ook hier is het zeer lang wachten alvorens we iets op papier mogen verwachten om te kunnen beslissen.
 
SPORTIEF
Vandaag moeten de ploegen nog worden doorgegeven die deelnemen aan de VK voor teams!
Het wordt op het vlak van tornooien nog een drukke periode. Raadpleeg op tijd de website.
De inschrijvingen voor coaching door Kristof Vermeiren worden eind deze week afgesloten.  Kristof zal een planning opmaken en hij vraagt nog een club voor zaterdag en een andere club voor zondag die een lesdag willen ontvangen.  Bij meer dan 10 inschrijvingen wordt een wachtlijst opgemaakt en deze spelers zullen een volgende keer eerst aan bod komen. 
 
TOELICHTING
Ik zal proberen om asap een samenkomst te beleggen, zonder verplichte aanwezigheid, waar informatie en toelichting kan worden gegeven inzake o.a.
•  Ontslag van mezelf als bestuurder en effectief lid bij BBSA vzw
•  Vermelding van de andere ontslagen + toestand van de ‘nieuwe’ BBSA
•  Project Snooker Academy Aarschot gestopt
•  Evaluaties NR en BR
•  Materiλle ondersteuning snookerclubs Antwerpen
•  Project kleine snookertafels & scholen
•  Evaluatie gewestelijke organisaties + nieuwe voorstellen
•  Elektronisch verlengen van een lidmaatschap
•  Enz.
 
Veel succes met deze GAV en mijn advies voor iedereen is om niet teveel naar de vele geruchten te luisteren die momenteel in de wandelgangen worden rondgestrooid.
 
Vriendelijke en sportieve groeten van,
Ignace Uytdenhouwen, Voorzitter VSF vzw gewest Antwerpen."


Kris verduidelijkt dat er mailverkeer is geweest en dat er keuze genoeg was om een datum te kiezen waarop de voorzitter ook aanwezig zou kunnen zijn.  Paul Bosmans vraagt zich af dat wanneer clubs niet aanwezig zijn ze een boete moeten betalen en de voorzitter niet.

3)  Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen en dus unaniem goedgekeurd
4)  Goedkeuring jaarrekening 2018: Glenn geeft een samenvatting over de jaarrekening en de kascontroleurs geven een gunstig advies; 10 stemmen voor en 2 onthoudingen
De vergadering vindt dat er toch teveel gelden beschikbaar zijn op de spaarrekening en dat er dringend wat mee gedaan moet worden ten gunste van de leden.
Paul stelt voor om 1 ΰ 2 jaar het lidgeld door het gewest te laten betalen.
Marc Geerts stelt voor om iedere club te ondersteunen met sets 1G snookerballen.  Eventueel 2 sets per club a 50,00 € per set.
Marc vindt dat er ook gelden gebruikt moeten worden om snooker te promoten en nieuwe leden aan te trekken. Marc en Rob en Kris vertellen de leden over de plannen om scholengemeenschappen en jeugdverenigingen te contacteren in jeugdwerving.
Ook het plan om jeugdspelers 70,00 € korting te geven wordt vermeld.
5)  Goedkeuring begroting 2019: 10 stemmen voor en 2 onthoudingen
6)  Kwijting bestuurders en toegetreden leden en kastoezichters: unaniem goedgekeurd
7)  Aanstelling kastoezichters 2019 : Bart Waerenborgh en Bjorn Kaerts
8)  Nieuws vanwege VSF: Marc geeft een korte toelichting
9)  Nieuws vanwege BBSA: Marc geeft een korte toelichting
10)  Scheidsrechters: Michael geeft toelichting; de vergadering beslist ook dat voor de lesavonden de lesgever (Michael) 33,00 € krijgt en de uitbater 40,00 € voor huur tafel.
11)  Varia
•  Er is een vraag om de toewijzing van tornooien te wijzigen.
•  Vraag of een scheidsrechter dit seizoen kan aantreden zonder volledig lid te zijn, als bijvoorbeeld recreant, wordt gesteld.  Volgens Marc kan dit niet. Hij zegt dat er op dit moment geen apart statuut voor scheidsrechters bestaat, VSF is hiermee bezig.
•  Waarom moeten het overzicht van openstaande bedragen BBSA op de website?  Marc vertelt dat een lijst wordt gestuurd via BBSA en dat Marc en Ignace deze lijst toegestuurd krijgen en zo de betrokken personen moeten waarschuwen, wat gemakkelijk en snel is via de website. De vergadering ziet ook geen probleem om het zo te doen, als je inschrijft weet je ook zelf dat je een inschrijvingsgeld moet betalen.
•  Vraag kwam of je wegens medische redenen kwijtschelding van het inschrijvingsgeld tornooien kan krijgen (doktersattest), Marc legt uit dat dit door BBSA niet wordt toegestaan, bvb. worden de prijzengelden al berekend op het aantal inschrijvingen, en is er ook een administratieve kost.
•  Trianon stelt zich kandidaat om kwalificatietornooi BBSA te ontvangen.
•  Marc overloopt nog eens de inschrijvingen teams VK, te betrokken ploegen zijn voor de vergadering nog gecontacteerd en vermeld dat de bevestiging eigenlijk al te laat is!
•  De vergadering vraagt aan de gewestraadsleden om beter te communicatie.

De vergadering wordt gesloten om 23.30 uur.

  • Provant 1
  • Love snooker
  • Provant 2
  • Love snooker
  • Provant 3
  • Love snooker
Gewest Antwerpen
Algemeen
Leden
Partners
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Gewestelijk secretariaat Antwerpen
Korenstraat 8
2560 Nijlen (Belgium)

E-mail: info@vsf-antwerpen.be
© 2011-2020 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Voorwaarden | Privacy
Provincie Antwerpen - BLOSO
Produced by NetQue